Publikácie katedry

Štíhly produkčný systém

Implementácia kontinuálneho toku vo výrobnom systéme

Monografia má hlavné motto - myšlienku neustáleho zlepšovania, efektívneho a účinného riadenia produkčného systému v duchu princípov a zásad štíhleho manažmentu.

Strategické analýzy s podporou strategického myslenia: aktuálny trend v strategickom manažmente

Snahou publikácie je prezentovať rôzne analytické a analyticko-syntetické techniky, ale zároveň zdôrazniť potrebu uplatnenia kritického pohľadu.

Manažment v praxi: prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia

Publikácia prináša prípadové štúdie z reálnych slovenských podnikov, popisujúce situácie a dilemy, v ktorých sa ocitli slovenskí manažéri.

Manažérske rozhodovanie: texty k e-learningu

Základná učebnica k predmetu Manažérske rozhodovanie od kolektívu autorov KSP FM UK. Jej cieľom je pomôcť študentom zlepšiť ich rozhodovacie schopnosti a zručnosti. Sú v nej opísané metódy a techniky na zlepšenie rozhodovania.

Inovácie a transfer technológií

Publikácia popisuje význam inovácií v podnikaní. Uvádza rôzne typy inovácii, postupy pri výrobkových inováciách ako aj manažérskych inováciách. Stručne charakterizuje revolučnú zmenu v manažmente - procesný manažment.

Podnikanie na Slovensku: vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie

Cieľom publikácie je prezentovať vývoj názorov na podnikanie a špeciálne sa venovať možnosti komplexného merania dynamiky podnikania a hodnotenia podnikateľského prostredia.

Stratégia a strategický manažment: ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom

Publikácia poodkrýva tajomstvá strategického myslenia a naznačuje základné princípy pri tvorbe stratégie. Poukazuje na vhodné analytické nástroje a techniky, ktorých pomocou je možné odhaliť pôsobenie faktorov z prostredia.

Základy manažérskej ekonomiky

Publikácia poskytuje základy teórie manažérskej ekonomiky a sústreďuje sa na rozvoj ekonomického myslenia manažérov. Jej cieľom  je inšpirovať čitateľa a podchytiť jeho záujem o manažérsku ekonomiku.

Efektívny produkčný systém

Cieľom publikácie je poukázať na niektoré spôsoby dosahovania efektívnosti produkčného systému bez ohľadu na druh organizácie. Vychádza pritom z chápania a dosahovania efektívnosti na základe teórie a praxe štíhleho manažmentu.

Strategický manažment projektov

Zámerom tejto publikácie je skúmať otázky manažmentu projektov v kontexte manažmentu podniku, a to predovšetkým z pohľadu strategických aspektov manažmentu portfólia projektov.

Podnikanie na Slovensku: nadpriemerná podnikateľská aktivita v podpriemernom podnikateľskom prostredí

Cieľom publikácie je poskytnúť systematický pohľad na rozsiahlu

teóriu podnikania a podnikateľov vo väzbe na koncepčný model GEM.

Procesný manažment: ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu

Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľom ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. Publikácia prináša spracovanie viacerých oblastí súvisiacich s procesným manažmentom.

Konkurenčné stratégie: tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky

Zámerom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií, a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti.

Fakulta managementu

Univerzita Komenského

v Bratislave

KSP © 2013-2018  |    

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

created by Zuzana Papulová

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

created by Zuzana Papulová

Podnikanie a podnikateľské myslenie I.

Kto a prečo podniká

Cieľom monografie je prijateľným, ale najmä inšpiratívnym spôsobom preniknúť do podstaty podnikania, odhaliť základné faktory, ktoré podnikanie ovplyvňujú, a naznačiť cesty, ako možno podnikanie zdokonaľovať a naplno rozvinúť jeho schopnosti, aby sa stalo základnou hybnou silou ekonomiky i spoločenského rozvoja.

Manažérske rozhodovanie: vybrané problémy

Manažéri sa pri výkone svojej profesie prakticky každodenne stretávajú s množstvom problémov, ktoré od nich vyžadujú zaujať stanovisko a prijať rozhodnutie. Rozhodovanie je neodmysliteľnou súčasťou ich profesionálneho života.

Strategické myslenie manažérov: za tajomstvami strategického myslenia

Zámerom tejto publikácie je nielen charakterizovať strategické myslenie, ale hlavne ho objasňovať, vysvetľovať a inšpirovať k jeho uplatňovaniu a zdokonaľovaniu.

Logistika: učebné texty

Učebné texty vznikli ako podklady k prednáškam na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Sú určené primárne pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia v odbore manažment v predmetoch Logistika a Supply Chain Management.

Katedra stratégie a podnikania

Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu

V tejto vedeckej monografii ponúkame pohľady na podnik ako živý organizmus, pohľady, ktorými je možné vnímať, sledovať a predvídať vplyvy z prostredia. Naznačujeme podstatu a nové trendy v ekonomickom myslení podnikateľov, ako i pohľady na strategické myslenie podnikateľov a jeho uplatnenie pri tvorbe podnikateľských stratégií a formovaní trovalo-udržateľného podnikania.