Katedra stratégie a podnikania je aktívna v rozvíjaní vedecko-výskumnej činnosti

 

Vedecko-výskumná činnosť je smerovaná na podporu rozvoja teórie, a tým bezprostredné obohacovanie pedagogického procesu o aktuálne trendy, pohľady a prístupy. Pracovníci katedry sa zároveň snažia o to, aby rozvojom teórie prispievali k riešeniu aktuálnych problémov manažérskej praxe.

Projekty na Katedre stratégie a podnikania

Projekty VEGA

KSP © 2013-2019 |    

Projekt GEM

Podpora kvality vzdelávania - Prípadové štúdie

Projekt "Podpora kvality vzdelávania prostredníctvom prípadových štúdií" bol zameraný na tvorbu prípadových štúdií, ktorých jedinečnosť spočívala na skutočnosti, že boli vytvorené na základe výskumov realizovaných v slovenských malých a stredných firmách, ako aj na tom, že metodickú podporu pri tvorbe prípadových štúdií poskytla americká profesorka Joan Winn, expertka na prípadové štúdie, ktorá v roku 2011 hosťovala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Výstup projektu - publikácia obsahujúca vytvorené prípadové štúdie sa využíva vo viacerých predmetoch Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj na iných školách ekonomického, business a manažérskeho zamerania na Slovensku.

Medzinárodný výskumný projekt GEM: Global Entrepreneurship Monitor - Globálny monitor podnikania (2012-2018).

GEM je najväčšia svetová štúdia o podnikaní (www.gemconsortium.org).

Fakulta managementu UK v Bratislave je  od roku 2010 národným koordinátorom tohto celosvetového projektu a je tiež členom celosvetového akademického združenia zameraného na výskum v oblasti podnikania GERA (Global Entrepreneurship Research Association).

Fakulta:

a/ zabezpečuje získanie zdrojov na každoročne sa opakujúci prieskum na dospelej populácii (APS - minimálne 2000 obyvateľov), ktorý sa realizuje cez profesionálnu agentúru,

b/ zabezpečuje realizáciu expertného NES prieskumu za Slovensko,

c/ zodpovedá za kvalitu dát z prieskumov, ktoré sú následne zasielané na spracovanie do USA,

d/ analyzuje výsledky za Slovensko  a pripravuje výstupy z medziročných a medzinárodných porovnaní,

e/ predkladá výstupy Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania ako hlavnému partnerovi projektu, ako aj Ministerstvu hospodárstva SR.

Výstupy sa využívajú pri spracovaní strategických materiálov za oblasť podnikania na Slovensku a sú tiež súčasťou vládnych dokumentov e/ na základe dát robí ďalšie výskumy a ich výstupy publikuje.

Grantový výskumný projekt VEGA č. 1/0392/13 (2013-2015): Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky počas ostatnej finančnej krízy a očakávania bazilejských regulácií.

 

Grantový výskumný projekt VEGA č. 1/0920/1113 (2011-2013): Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manamentu podniku.

 

Grantový výskumný projekt VEGA č. 1/3788/06 (2006-2008): Aktivizácia stratégie a strategického manamentu v prospech zvyovania výkonnosti podnikov v SR.

 

Grantový výskumný projekt VEGA č. 1/7218/20 (2000-2002):  Stratégia podnikov v kontexte integraných procesov v Európe a globalizaných procesov vo svete.

Projekty APVV a erasmus+

Projekty VEGA

Projekt GEM

Prípadové štúdie

Ostatné projekty

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

Fakulta managementu

Univerzita Komenského

v Bratislave

Projekty APVV a erasmus+

Projekt APVV-17-0656 „Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“, ktorého hlavným cieľom je skúmať vybrané aspekty manažmentu podnikov v kontexte súčasného nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie, zhodnotiť pripravenosť podnikov pôsobiacich na Slovensku v porovnaní s podnikmi pôsobiacimi v krajinách EÚ a na základe toho identifikovať zdroje a schopnosti využitia súčasných trendov súvisiacich s rozvojom priemyslu 4.0 v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Ďalšie informácie tu.

 

Projekt APVV č. APVV-14-0647: Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup (INKLUPOD), ktorého hlavným cieľom je vypracovanie komplexnej metodiky rozvoja inkluzivity podnikania na Slovensku na národnej i regionálnej úrovni pre vybrané znevýhodnené skupiny (ženy, mladých, seniorov a migrantov) a verifikácia a testovanie jej vybraných súčastí formou pilotných projektov. Ďalšie informácie tu.

 

Projekt Erasmus+ č. 2015-1-SK01-KA203-008915: Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience (SUPER), ktorý rieši súčasné potreby vysokých škôl prostredníctvom vytvorenia systému podpory pre zakladanie podnikov na univerzitnej pôde a tak prenos podnikania z lavíc (výučby) do skutočnej akcie.

 

Projekt Erasmus+: Open Educational Resources for the development of Arts and Crafts (OER-CRAFT), ktorého hlavnou myšlienkou je je vyvinúť otvorené vzdelávacie zdroje (open educational resources) zamerané na mikropodniky a remeselné typy podnikov s cieľom podporovať ich prístup na trh EÚ a tým zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

 

Ostatné projekty

Výskum podpory ekonomickej sebestačnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva (podporený Nadáciou VÚB). Projekt vďaka komplexnej analýze dostupných primárnych a sekundárnych údajov prinesie jedinečný ucelený pohľad na postoje, aktivity a ambície znevýhodnených skupín obyvateľstva v aktivitách vedúcich k ekonomickej sebestačnosti. Medzi jeho ciele patrí identifikovať mieru zapojenia znevýhodnených skupín obyvateľstva v aktivitách vedúcich k ekonomickej sebestačnosti, identifikovať ich postoje k týmto aktivitám, identifikovať a analyzovať bariéry ekonomickej sebestačnosti a formulovať odporúčania pre jej zvýšenie.

 

Projekt HEINNOVATE: V roku 2014 sa Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom Fakulty managementu pripojila k inicitíve HEINNOVATE, ktorá predstavuje nástroj pre hodnotenie stupňa podnikateľského angažovania vysokých škôl v rámci konceptu podnikateľskej univerzity. Ide o iniciatívu Európskej komisie a OECD. Koncept podnikateľskej univerzity (Entrepreneurial university) je odozvou na súčasný vývoj vysokoškolských inštitúcií v oblasti podpory posilňovania ich konkurenčnej výhody prostredníctvom podpory myslenia jej zamestnancov a študentov v oblasti akademickej podnikavosti a podnikateľských zručností. Na jednej strane je snaha o nastavenie univerzity ako inštitúcie smerom ku zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti, na druhej strane podpora zvyšovania budúcej zamestnanosti svojich absolventov ponúknutím alternatívy k štandardnému zamestnaneckému pomeru. Koncept je podporovaný OECD, EÚ prostredníctvom programov Horizon 2020 a je úspešne implementovaný na najlepších svetových univerzitách

Katedra stratégie a podnikania

Partnerské organizácie vo vedecko-výskumnej oblasti

Ostatné projekty

Partnerské organizácie vo vedecko-výskumnej oblasti

Partnerské organizácie vo vedecko-výskumnej oblasti

Ústav občianskej spoločnosti

GEM