Katedra stratégie a podnikania

Vznik Katedry stratégie a podnikania

 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave mala už od svojho vzniku v roku 1991 päť katedier. Katedru stratégie a podnikania by sme medzi nimi hľadali márne. Jej miesto v tom čase zaujímala Katedra logistiky, ktorú viedol Ing. Klement Kačír, DrSc. Katedra stratégie a podnikania vznikla transformáciou pôvodnej Katredy logistiky v roku 1998.  

 

Vznik Katedry stratégie a podnikanie bol ovplyvnený príchodom doc. Ing. Jozefa Papulu, PhD. na Fakultu managementu, ktorý prevzal vedenie pôvodnej Katedry logistiky. Ako skúsený a uznávaný odborník z oblasti strategického manažmentu podnietil vo vedení fakulty diskusie o potrebe a aktuálnosti rozvíjania pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti v tejto dôležitej oblasti, s primeranou organizačnou podporou. Vedenie fakulty podporilo túto myšlienku a Akademický senát fakulty na podnet dekana fakulty (prof. Ing. Ján Rudy, PhD.) schválil k 1.9.1998 vytvorenie Katedry stratégie a podnikania.

 

Persolnálne zloženie katedry bolo v tom čase skromné:

Interní pracovníci katedry:

- doc. Ing. Jozef Papula, PhD. – vedúci katedry

- PhDr. Eva Smolková, CSc.

- Ing. Milan Feteke

 

Externí pracovníci katedry:

- doc. Ing. Alexander Čestnejší, CSc.

- doc. Ing. Igor Trávnik, CSc.

 

Katedra stratégie a podnikania zabezpečovala v rámci študijného programu Manažment výučbu týchto povinných predmetov:

- Podnikanie

- Operačný manažment

- Manažérske rozhodovanie

- Strategický manažment

 

Dôležitým krokom Katedry stratégie a podnikania hneď v jej prvom roku existencie bola príprava voliteľného bloku štúdia, s názvom Strategický manažment. V rámci toho bloku katedra pripravila tieto povinne výberové predmety:

- Konkurenčné analýzy a stratégie

- Strategické plánovanie

- Hodnotový manažment

 

Okrem toho pripravovala i výberové predmety pre bakalársky i magistersky program štúdia v študijnom odbore Manažment.

Ako  výberové predmety katedry boli postupne ponúkané:

- Stratégia neziskových organizácií

- Strategické partnerstvá

- Strategický controlling

 

Katedra stratégie a podnikania aktívne pôsobila i v rámci doktorandského stupňa štúdia, kde sa podieľala na príprave jeho absolventov. Z nich niektorí  zostali pôsobiť na katedre ako interní pracovníci:

- Mgr. Peter Gál, PhD.

- Ing. Ján Papula, PhD.

- Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

- Mgr. Miloš Mrva, PhD.

- Mgr. Marián Holienka, PhD.

 

Personálne katedru postupne posilňovali i odborníci, ktorí prichádzali z manažérskej praxe a stali sa jej internými členmi. Medzi nich patrili:

- doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

- Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

- PhD. František Okruhlica, PhD.

- doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA.

 

Aktuálne personálne zložene katedry

 

Interní pracovníci katedry:

- prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – vedúca katedry

- prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

- doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

- doc. Ing. Ján Papula, PhD. - zástupca vedúcej katedry

- doc. Ing. Zuzana Papulová, PhD.

- doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

- Mgr. Peter Gál, PhD.

- Mgr. Marian Holienka, PhD.

- Mgr. Jaroslav Huľvej, PhD. - tajomník katedry

- Mgr. Miloš Mrva, PhD.

- Mgr. Andrea Gažová, PhD.

- Mgr. Petronela Klačanská, PhD.

- Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

-  Mgr. Peter Marcin, PhD.

 

Interní doktorandi katedry:

- Mgr. Juraj Mikuš

- Mgr. Maroš Šlenker

- Mgr. Nikola Salajová

-  Mgr. Silvester Krčméry

 

Externí spolupracovníci katedry:

- doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

- doc. Ing. Emília Papulová, PhD.

- PhDr. Martin Kostič, PhD.

- Ing. Katarína Šebejová, PhD.

- Mgr. Peter Karácsony, PhD.

- Ing. Miriam Marčišová, PhD.

- Mgr. Ján Ivančík

- Ing. Ľuboš Vančo

- Barbora Detvayová

 

Predmety zabezpečované katedrou (k 21.9.2018)

 

Na tvorbe učebného plánu pre bakalárske štúdium v študijnom programe Manažment pre akademický rok 2018-2019 sa katedra podieľa predmetmi:

 

Povinné predmety:

- Manažérske ekonomika

- Podnikanie

- Projektový manažment

- Operačný manažment

- Controlling

 

Výberové predmety:

- Podpora malého a stredného podnikania

- Podnikanie malých podnikov

- Úvod do logistiky

- Manažment logistických procesov

- Vízia a tvorivosť

-  Rozvoj podnikateľského myslenia

 

V rámci učebného plánu magisterského štúdia v študijnom programe Manažment pre akademický rok 2015-2016 katedra zabezpečuje:

 

Povinné predmety:

- Manažérske rozhodovanie

- Projektový manažment

- Strategický manažment

 

Povinne voliteľné predmety v rámci bloku Strategický manažment:

- Strategické myslenie a stratégia

- Konkurenčné analýzy a stratégie

- Procesný manažment

- Hodnotový manažment

- Strategické partnerstvá

 

Výberové predmety:

- Manažment inovácií a zmien

- Správa spoločností

- Stratégia logistiky

- Manažment rizík I

- Manažment rizík II

- Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch

- Strategické riadenie a financovanie new ventures

- Stratégia neziskových organizácií

- Strategické plánovanie – metódy a techniky

- Environmentálne stratégie

- Strategický controlling

 

V rámci doktorandského stupňa štúdia študijného programu Manažment i Podnikový manažment katedra v akademickom roku 2015-2016 zabezpečuje

 

Povinný predmet

- Manažment – nové trendy v strategickom manažmente

 

Povinne voliteľné predmety:

- Strategický manažment

- Manažment projektov

- Manažment výroby a operačný manažment

- Procesný manažment

- Malé a stredné podnikanie

- Manažment inovácií podniku

- Logistika

 

Pre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety katedra pripravila viacero učebníc, ktoré boli vydané odbornými vydavateľstvami. Viac na stránke "publikácie". Pre študentov súčasne poskytuje texty v elektronickej podobe v rámci e-learningu využívaného na fakulte.

Významným obohatením výučby predmetov je zapájanie hosťujúcich lektorov z manažérskej praxe.