Katedra stratégie a podnikania je aktívna v rozvíjaní vedecko-výskumnej činnosti

V rámci vedecko-výskumnej činnosti využívajú pracovníci katedry  nielen svoje priame kontakty so zástupcami manažérskej praxe, ale do riešenia výskumných projektov zapájajú študentov všetkých stupňov štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské). Viaceré záverečné – diplomové práce absolventov magisterského  štúdia získali významné ocenenia (napr. cena rektora UK, ceny podnikov alebo nadácií -  Tatra Banka, Slovnaft a pod.). Významné uznanie získavajú práce spracované absolventmi doktorandského štúdia, ktorí výsledky svojich výskumoch prezentujú na vedeckých konferenciách a publikujú v odborných časopisoch.

Kontakty s praxou

KSP © 2013-2019 |    

Kontakty v oblasti výskumu

Medzinárodné kontakty

Poradenské a rozvojové centrum

Ministerstvo hospodárstva SR (http://www.economy.gov.sk)

Sekcia stratégie PhDr. Ivan Pešout, PhD. – generálny riaditeľ

 

Slovak Business Agency (http://www.sbagency.sk)

Ing. Branislav Šafárik – generálny riaditeľ

Ing. Marián Letovanec – riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov

Ing. Miroslav Dunajin – finančný riaditeľ

Ing. Bibiána Laluhová – riaditeľka odboru medzinárodných aktivít

PhDr. Ivica Forrová – vedúca oddelenia finačných programov

Mgr. Daniel Pitoňák – vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu

 

 

CRIF – Slovak Credit Bureau (www.cribis.sk)

Poradenské a rozvojové centrum pôsobí už od roku 2005 ako súčasť Katedry stratégie a podnikania, s cieľom rozvíjať poradenské a podnikateľské zručnosti študentov, a zároveň poskytovať kvalitné a inovatívne poradenstvo podnikateľom. Študenti, ktorí v PRC pôsobia ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, v centre pracujú pod odborným vedením na poradenských projektoch, v rámci ktorých riešia rozličné problémy začínajúcich aj etablovaných podnikateľov. Tým je zabezpečený jednak kontakt študentov s praxou podnikateľského prostredia na Slovensku, ako aj transfer ich myšlienok a nápadov do reálnych podnikateľských aktivít. Okrem participácie na projektoch sú pre študentov v PRC zabezpečené tiež školenia z rôznych oblastí podnikania a manažmentu, ktoré vedú v rámci dobrovoľnej pomoci odborníci z praxe.

Pre viac informácií navštívte webstránku: www.prc.sk

UniCredit&Universities Foundation

Northwestern University, Kellogg School of Management – Prof. Paul Hirsch

University of Denver, Daniels College of Business – Prof. Joan Winn, Prof. Karen Newman

 

Prednášky odborníkov z praxe na predmetoch KSP

Partnerstvo vo výskume

Spolupráca pri prieskumoch

Spoločné projekty

Prednášky z praxe

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

projektová manažérka v CRIF – Slovak Credit Bureau

viceprezidentka Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

predsedkyňa Asociácie poskytovateľov hospodárskych informácií

Ing. Viera Bakošová -

Fakulta managementu

Univerzita Komenského

v Bratislave

Katedra stratégie a podnikania