doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Stručná charakteristika

Doc. Ing. Milan Fekete, PhD. je pracovníkom Katedry stratégie a podnikania na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju pedagogickú dráhu a vedecko-výskumnú činnosť začal na Fakulte managementu od roku 1993.

V súčasnosti je garantom výučby predmetu Operačný manažment v bakalárskom programe na dennom, ako aj externom vzdelávacom programe Fakulty managementu. Zároveň vyučuje predmet Operačný manažment a tiež Logistika v rámci ERASMUS programu pre zahraničných študentov.

Vo výskumnej činnosti sa venuje konceptom štíhleho manažmentu a štíhlej logistiky.

Je členom Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, školiteľom doktorandov a spoluriešiteľom niekoľkých grantových úloh VEGA.

Je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií, vedeckých článkov a výskumných úloh.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- Štíhly manažment a jeho uplatnenie v organizáciách výrobného i nevýrobného charakteru

- Štíhla logistika v kontexte s SCM konceptom

- Zabezpečovanie kvality podľa konceptu Zero Quality Defects

 

Prehľad pôsobenia na projektoch 

VEGA 1/7218/20 projekt s názvom: Aktivizácia stratégie a strategického manažmentu v prospech zvyšovania výkonnosti podnikov v SR.

VEGA 1/0920/11 projekt s názvom: Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku

 

Pedagogická činnosť

Bakalársky stupeň: Operačný manažment, Logistika

 

Vybrané publikácie

Knižné publikácie:

1.Fekete, Milan : Manažment kvality. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2001. - 121 s.

2.Fekete, Milan : Manažment produkčného systému : moderné prístupy k riadeniu procesov a operácií. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2003. - 153 s.

3.Fekete, Milan : Štíhly produkčný systém : Implementácia kontinuálneho toku vo výrobnom systéme. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2009. - 182 s.

4.Fekete, Milan : Efektívny produkčný systém. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2012. - 132 s.

 

Príspevky na konferenciách:

1.Fekete, Milan - Miklošiková, Zuzana : Implementation of Lean principles to non-manufacturing processes : Introducing case study with focus on human factor

In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 751-758. - ISBN 978-0-9837898-2-6 [Proceedings of the 12th international conference of the society for global business and economic development. Singapore, 21.-23.7.2011]

2.Fekete, Milan: Štíhlá organizace skladu pro finální produkci. In: Logistika. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 31-33

3.Milan Fekete, Zuzana Miklošiková: COLLABORATIVE PROCESS LEARNING ON THE SHOP-FLOOR FROM THE PERSPECTIVES OF LEAN MANAGEMENT; Management, knowledge and learning (MakeLearn) International conference 2012 Celje, Slovenia

4.Milan Fekete: “HUMANIZING” TAKT TIME AND PRODUCTIVITY IN THE LABOR-INTENSIVE MANUFACTURING SYSTEMS; Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 Zadar, Croatia

Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation 19-21 June 2013, ISSN 2232-3309

5.Alfons Unmuessig, Milan Fekete: Holistic Systemic Failure Prevention in the Software Development Process. - Identifying and utilizing key determinants and their interlinked effects. In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 751-758. - ISBN 978-0-9837898-2-6 [Proceedings of the 12th international conference of the society for global business and economic development. Singapore, 21.-23.7.2011]

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr., PhDr., PhD.)

Štíhly manažment

Operačný manažment

Zabezpečovanie kvality procesov a produktov

Systémy riadenia kvality

Six sigma

Manažovanie zásob

Riadenie skladov