RNDr. Michal Greguš, PhD.

Stručná charakteristika

Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v odbore matematika a špecializácii matematická analýza. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave o odbore podnikový manažment.

Má za sebou tiež niekoľkoročnú prax v slovenskej IT spoločnosti Centaur (v súčasnosti Softec), kde pracoval na viacerých aj medzinárodných projektoch.

Na Fakulte managementu spravuje program Microsoft DreamSpark – pre podporu výučby IKT.

V odbornej oblasti sa zaoberá aktuálnymi témami z oblasti vývoja softvéru, manažmentu informačných systémov a softvérových služieb (Computer science & Service Science).

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- Projektový manažment v oblasti IT – Agilné metódy

- Cloud computing/ Big Data

- Computer Science/Service Science

- Inovácie IKT a vývoj softvéru

- eLearning – elektronické vzdelávanie

 

Prehľad pôsobenia na projektoch:

2006 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120156 „Pilotný projekt budovania e-learningu na Fakulte managementu"

 

Pedagogická činnosť

Povinné predmety:

 Databázy (3. ročník bc štúdia) prednášky aj cvičenia

 Manažment informačných systémov (1. ročník mgr. štúdia) prednášky aj cvičenia

Voliteľné predmety:

 Špecifiká IT projektov (bc. stupeň štúdia) semináre

 Základy programovania (bc. stupeň štúdia) semináre

 

Vybrané publikácie:

1. Andreas Mladenow, Christine Bauer, Christine Strauss, Michal Greguš: Collaboration and locality in crowdsourcing. IEEE INCoS 2015 :  

    International conference on intelligent networking and collaborative systems Piscataway : IEEE, 2015. S. 1-6, ISBN 978-1-4673-7694-5

2. Peter Balco, Natalia Kryvinska, Michal Gregu.: Education as a service (EAAS) for organization. Growth through servitization : drivers,

    enablers, processes and impact (SSC2014) Birmingham : Aston Business School, 2014. S. 174-181. ISBN 978-1-85449-472-6

3. Natalia Kryvinska, Sebastian Kaczor, Christine Strauss, Michal Greguš: Servitization - its raise through information and communication

    technologies. Exploring services science Berlin : Springer, 2014. S. 72-81, ISBN 978-3-319-04809-3.

4. Natalia Kryvinska, Sebastian Kaczor, Christine Strauss, Michal Greguš: Servitization strategies and product-service-systems. Services

    2014 Piscataway : IEEE computer society, 2014. S. 254-260, ISBN 978-1-4799-5069-0

5. Natalia Kryvinska, Michal Greguš: SOA and its business value in requirements, features, practices and methodologies. 1. vyd. Bratislava :

    Univerzita Komenského, 2014, 335 s., ISBN 978-80-223-3764-9

6. Irena Ivanochko, Oksana Urikova, Michal Greguš: Modern mobile technologies for collaborative e-business, IEEE INCoS 2014 :

    International conference on intelligent networking and collaborative systems Piscataway : IEEE, 2014. S. 515-520, ISBN 978-1-4799-6386-7

7. Peter Balco, Michal Greguš: The implementation of innovative services in education by using cloud infrastructure and their economic

    aspects, Global Journal of Flexible Systems Management Vol. 15, Iss. 1 (2014), s. 69-76, ISSN 0972-2696

8. Filip Petrinec, Michal Greguš: The impact of information technology, information and communication flow and storage control. Managing

    the "intengibles": business and entrepreneurship perspectives in a global context, ncona : Universitá Politecnica delle Marche, 2014. S.

    1130-1140, ISBN 978-88-907795-7-2

9. Barbora Moravcová, Michal Greguš: Agile adaptation in IT companies. Theory and practice in management, Bratislava : Univerzita

    Komenského v Bratislave, 2013. S. 113-121, ISBN 978-80-223-3527-0

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr., PhDr.)

Agilný prístup k riadeniu projektov

Cloud computing/ Big Data

Servisne orientovaná architektúra a IT biznis

Inovácie IKT pre podporu konkurencieschopnosti podnikov