Mgr. Miroslava Uhnák

Stručná charakteristika

Som študentkou doktorandského štúdia od septembra roku 2014. V rámci PhD. štúdia sa venujem predovšetkým Intrapreneurshipu t.j. podnikaniu v rámci organizácie. Mojim cieľom v rámci štúdia je rozšírenie vedomostí v záujmových oblastiach a rozvoj zručností potrebných pre výkon výskumnej a pedagogickej činnosti. Mojou hlavnou snahou je však najmä prispieť k rozvoju teoretických poznatkov v oblasti, ktorej sa momentálne venujem, a to pomerne neobvyklým, veľmi inovatívnym a prínosným spôsobom- uplatnením prístupu prípadových štúdií vo výskume.

 

Veda a výskum

Témy výskumu resp. téma dizertačnej práce:

Intrapreneurship: príležitosti a výzvy v strategickom riadení na príklade vybraných malých a stredných firiem na Slovensku (aplikácia prístupu prípadových štúdií vo výskume).

 

Vedecké projekty na ktorých spolupracujem:

Výskum podpory ekonomickej sebestačnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Podporila: Nadácia VÚB; Autorský kolektív: doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA; Mgr. Marian Holienka, PhD.; Mgr. Miroslava Kubišová

 

Témy, na ktorých by som chcela spolupracovať:

• Intrapreneurship, závislé podnikanie

• Problematika MSP

• Startup-y, Spinoff-y

• Podnikateľské inkubátory, Podnikateľské akcelerátory

• Inovácie v manažmente

• Manažment zmien

• GEM

 

Pedagogická činnosť

Predmet: Podnikanie (cvičenia)

Ročník: Tretí, ZS

 

Vybrané publikácie

HOLIENKA, M., KUBIŠOVÁ, M. Measuring intrapreneurship at company level. In Majtán, Š. (ed) a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1. s. 126-132.

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc.)

1.Rastové ašpirácie slovenských podnikateľov a ich medzinárodné porovnanie.

2. Inovačné ašpirácie slovenských podnikateľov, ich podpora a medzinárodné porovnanie

3. Networking - dôležitý faktor rozvoja malého a stredného podnikania.

4. Sociálne podnikanie v slovenskom a medzinárodnom kontexte.

5. Analýza dynamiky demografických charakteristík slovenských podnikateľov.