Podnikanie na Slovensku:

nadpriemerná podnikateľská aktivita v

podpriemernom podnikateľskom prostredí. 

 

 

 

Autori

Pilková, A. - Holienka, M. - Kovačičová, Z. - Rehák, J.-  Pešout, I.

 

 

Vydavateľstvo:   Univerzita Komenského v Bratislave,  

                          Fakulta managementu

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2013

 

 

Anotácia

 

Cieľom monografie je najprv poskytnúť systematický pohľad na rozsiahlu teóriu podnikania a podnikateľov vo väzbe na koncepčný model GEM.  Ďalej je cieľom na základe analýzy dát jednotlivých komponentov modelu GEM za roky 2012 a 2011 prezentovať pozíciu podnikania na Slovensku v  medzinárodnom kontexte, ako aj jej vývoj v medziročnom porovnaní.

Zámerom je získané informácie systematizovať tak, aby boli nielen  vhodnou poznatkovou základňou pre ďalší akademický výskum jednotlivých  oblastí, ale aj pre tvorcov politík, ktoré prispievajú k formovaniu podnikateľského prostredia a ktoré ovplyvňujú podnikateľské aktivity na Slovensku.