Strategické partnerstvá

Zaradenie:

magisterské štúdium, 2. ročník, povinne voliteľný predmet blok strategický manažment, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- predstaviť študentom rôzne typy a formy vzťahov medzi podnikmi od najvoľnejších po najtesnejšie, poskytnúť im prehľad o jednotlivých typoch partnerstiev, predpokladoch ich vytvárania a efektívneho fungovania ako i zániku partnerstva a jeho príčinám. V rámci predmetu predstavíme genézu vzťahov, výhody i riziká jednotlivých foriem, ich súčasnú podobu a najrozšírenejšie typy vrátane tých a najnovších. Upozorníme na to, že strategické partnerstvá sa stali fenoménom globálnej ekonomiky.