Hodnotový manažment

Zaradenie:

magisterské štúdium, 2. ročník, povinne voliteľný predmet blok strategický manažment, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- poskytnúť teoretické poznatky, najnovšie trendy  a praktické skúsenosti z oblasti hodnotového manažmentu firmy tak,  aby študenti boli  schopní aplikovať postup riadenia vnútornej hodnoty firmy na zvolenom objekte, analyzovať rozhodujúce faktory, ktoré ju ovplyvňujú a identifikovať oblasti potenciálne možných zlepšení. Predmet na jednej strane rozširuje a prehlbuje poznatky zo strategického manažmentu, a na druhej strane ich spája s poznatkami z firemného financovania tak ako to súčasná prax vyžaduje. Špeciálnu pozornosť venuje problematike intelektuálneho kapitálu, jeho kvantifikácii a analýze vplyvu na hodnotu firmy.  Ťažiskovo sa zameriava na vysvetľovanie konkrétnej metodológie výpočtu vnútornej hodnoty firmy a identifikovanie rozhodujúcich faktorov, ktoré ju ovplyvňujú a to ako z pohľadu historického, tak aj strategického (konkrétnej strategickej alternatívy resp. projektu). Využíva pritom softvérový nástroj pomocou ktorého demonštruje konkrétne modely  a algoritmy kvantifikácie/simulácie  dopadu kľúčových faktorov na hodnotu  firmy.   Študenti majú možnosť využitím softvérového nástroja si prakticky precvičiť proces výpočtu hodnoty firmy a to na vlastnom projekte - vybranej firme- cez jej analýzu, finančné. Špeciálna pozornosť sa venuje tiež  hodnotám a princípom firemnej kultúry (soft facts) a ich vplyvu na tvorbu/zničenie hodnoty firmy tak ako sme svedkami  v súčasnom období.