Strategický manažment

Zaradenie:

magisterské štúdium, 2. ročník, povinný predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- objasniť podstatu stratégie ako kritického faktora úspešnosti v súčasnom neustále sa meniacom a ťažko predvídateľnom prostredí.

- predstaviť vývoj teórie stratégie a strategického manažmentu a základné prístupy rozvíjané a uplatňované v manažérskej praxi.

- podporovať rozvoj strategického myslenia manažérov a schopností prezentácie, objasňovania a obhajovaná stratégií.

- rozvíjať schopnosti uplatňovania analytických a analyticko-syntetických metód a techník, ktoré umožňujú skúmať prostredie, tvorbu a aktualizáciu stratégie.

- poukázať na význam implementácie a zaradenie kontroly ako dôležitých súčastí procesu strategického manažmentu.