Strategické riadenie a financovanie new ventures

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, výberový predmet, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- rozvoj schopností študentov aplikovať poznatky strategického riadenia v rámci budovania new venture v úzkej nadväznosti na problematiku ich financovania. Zámerom je trénovať študentov v danej problematike  na praktických príkladoch a s využitím adekvátnych softvérových nástrojov.