Manažment rizík I

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, výberový predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- poskytnúť základné teoretické a praktické poznatky z oblasti riadenia rizík komerčnej banky, ale aj nefinančnej inštitúcie ako súčasti jej celkového riadenia. Obsah predmetu je štruktúrovaný tak, aby na jednej strane prehlboval  poznatky z manažmentu banky a na  druhej strane ich rozširoval  o poznatky z riadenia rizík (s dôrazom na platnú medzinárodnú regulatívu) v súlade s najlepšími postupmi aplikovanými v súčasnej praxi. Praktické skúsenosti  získajú študenti pomocou aplikácie viacerých prepočtových algoritmov uplatňovaných  v súčasnej praxi v procese manažmentu rizík vo väzbe na jej finančnú analýzu. Získané teoretické vedomosti i praktické skúsenosti z parciálnych oblastí manažmentu rizík sú dôležitým vstupom pre absolvovanie Manažmentu rizík II zameraného na pokročilejšie metódy a komplikovanejšie rozhodnutia v konkrétnej finančnej inštitúcií, využitím simulačného modelu. Tento model vypracovala Vlerick School of Management – Prof. Thibeaut André. Fakulta managementu UK Bratislava získala licenciu na jeho využitie v letnom semestri akademického roka 2013/2014.  Avšak Manažment rizík I môžu študenti absolvovať ako základný kurz, a teda nie je potrebné pokračovať v absolvovaní pokročilého kurzu v letnom semestri. Oba predmety vytvárajú tiež dobrý základ pre ďalšie štúdium problematiky úverového a trhového rizika vo finančných inštitúciách.