Správa spoločností

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, výberový predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- poskytnúť študentom komplexné poznatky o správe spoločnosti a poskytnúť súbor najnovších teoreticko-metodologických poznatkov z procesu prijímania opatrení v oblasti správy spoločnosti. Obsah predmetu sa dotýka oblastí správa a riadenie podniku, vzťahov vlastníkov, manažérov a ďalších zainteresovaných skupín, modelov správy spoločnosti ako zrkadla hospodárskych systémov, práce správnych orgánov, odmeňovania a transparentnosti v prípade tvorby výročných správ..