Manažment inovácií a zmien

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, výberový predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

-  teoreticky zvládnuť manažment inovácií, poukázať na mechanizmy na podporu inovácií a venovať sa otázkam manažmentu zmien v organizácii. Predmet sa sústreďuje na otázky využitia inovačných príležitostí a objasňuje inovačné stratégie a ich prepojenie s konkurenčnou stratégiou podniku. Poslucháči získajú vedomosti o metódach a postupoch používaných pri inováciách výrobkov, služieb a procesov na strategickej a operatívnej úrovni riadenia.