Konkurenčné analýzy a stratégie

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, povinne voliteľný predmet blok strategický manažment, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- je získať teoretické i praktické poznatky o rôznych metódach strategickej analýzy, tých najvyužívanejších i špecifických analytických i monitorovacích metódach. Zmyslom je, naučiť sa ich využívať a vyhodnocovať. V rámci predmetu študenti získajú prehľad o typoch konkurenčných stratégií, tvorbe a typoch konkurenčných výhod, postupnosti metód strategickej analýzy a analýzach prostredia odvetvia. Oboznámia sa s možnosťami tvorby a využívania týchto analýz.