Procesný manažment

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, povinne voliteľný predmet blok strategický manažment, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- rozvíjať vedomosti o teórii procesného manažmentu, poukázať na prednosti, účinnosť a možnosti uplatnenia procesného manažmentu v organizácii. Predmet sa sústreďuje na metódy, postupy a prístupy procesného manažmentu, modelovanie procesov a implementáciu modelov v manažérskej praxi. Popri teoretických východiskách predmet venuje priestor skúsenostiam a uplatneniu procesného manažmentu v manažérskej praxi.