doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Stručná charakteristika

Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2006 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2012 aj habilitoval na docenta. Je členom Vedeckej rady Fakulty managementu, členom Rady pre kvalitu UK a členom vedeckých a organizačných výborov niekoľkých medzinárodných vedeckých konferencií.

Má za sebou tiež niekolkoročnú prax v poprednej slovenskej poradenskej spoločnosti zameranej na manažérske poradenstvo. Je zakladateľom a manažérom pre inovácie v spoločnosti SmartIS. Je spoluautorom inovatívneho cloudového e-learningového systému iSmart (voblakoch.sk). Je tiež spoluautorom elektronického dotazníkového systému eManager, ktorý je využívaný pre podporu výskumu na FM UK od roku 2005 (je využívaný aj študentmi pri spracovávaní prieskumov pre bakalárske, diplomové a dizertačné práce), ako aj v systéme hodnotenia kvality na FM UK.

V odbornej oblasti sa zaoberá aktuálnymi témami rozvoja strategického manažmentu najmä vo vzťahu k zdrojovo orientovaným prístupom k stratégiám a budovaniu trvalo-udržateľnej konkurencieschopnosti, napr. využitím konceptu manažmentu intelektuálneho kapitálu podniku.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- strategické systémy riadenia výkonnosti

- manažment intelektuálneho kapitálu

- multi-projektový manažment

- inovácie a inovatívnosť podnikov

 

Prehľad pôsobenia na projektoch:

2018 - 2021 APVV-17-0656 „Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“ v pozícii zodpovedného riešiteľa

2013 - 2015 ESF, ITMS kód 26110230110 „Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe“,

                                                            na Prešovskej univerzite v Prešove        

2013 - 2015 LLP č. 13310 0402 - projekt získaný a manažovaný Centire, s.r.o. „Leverage knowledge for sustainable innovation and growth"

                                                            (v partnerstve s Kosice IT Valley, Wissenskapital ZFI/ECI GmbH, FH JOANNEUM Gasellschaft mbH)

2011 - 2013 VEGA MŠ SR č. 1/0920/11 „Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku“

2006 - 2008 VEGA MŠ SR č. 1/3788/06 „Aktivizácia stratégie a strategického manažmentu v prospech zvyšovania výkonnosti podnikov v SR“

2006 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120156 „Pilotný projekt budovania e-learningu na Fakulte managementu"

2006 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120249 „Projekt aktivizácie podnikateľských a manažérskych zručností“

2005 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120118 „Poradenské a rozvojové centrum pre študentov s potenciálom založenia vlastného podniku“.

             2002 VEGA MŠ SR č.  1/7218/20 "Stratégia podnikov v kontexte integračných procesov v Európe a globalizačných procesov vo svete"

 

Pedagogická činnosť

Projektový manažment (3. ročník bc štúdia) prednášky aj cvičenia

Controlling (3. ročník bc štúdia) prednášky aj cvičenia

Manažérska ekonomika (1. ročník bc štúdia) prednášky

Manažment projektov (2. ročník mgr štúdia) prednášky

Strategický controlling (2. ročník mgr štúdia) semináre

 

Vybrané publikácie:

Papula Jozef, Papulová Zuzana, Papula Ján: Konkurenčné stratégie: tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky. 2014. Bratislava: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-8168-011-3.

Papulová, Z, Papula, J, Oborilová, A.: Procesný manažment. Ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. 1.vyd. Kartprint: Bratislava, 2014.

Ján Papula, Jana Volná: The Level of Intellectual Capital Management in Slovak Companies, Proceedings of the the 6th European Conference on Intellectual Capital. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. 2014. ISBN: 978‐1‐909507‐28‐9. pp. 135-144

Ján Papula, Jana Volná, Jaroslav Huľvej: Knowledge networks as a source of knowledge initiatives and innovation activity in small and medium enterprises, Proceedings of International Conference KDIR 2013 and KMIS 2013 Algarve: Scitepress, 2013. ISBN 978-989-8565-75-4. pp. 389-396

Ján Papula, Jana Volná: A descriptive analysis of intellectual capital concept implementation within Slovak companies. Driving the economy through innovation and entrepreneurship. New Delhi : Springer, 2013. ISBN 978-81-322-0745-0. S. 443-451

Ján Papula, Jana Volná: A Content analysis of intellectual capital reporting within Slovak companies. Proceedings of the 4th European Conference on Intellectual Capital. Helsinki : Academic Publishing International, 2012. ISBN 978-1-908272-32-4. S. 363-370

 

Celkovo je autorom 71 vedeckých a odborných publikácií, na ktoré má evidovaných viac ako 220 ohlasov. V roku 2010 získal ocenenie rektora UK v Bratislave za pedagogickú, vedecko-výskumnú a ďalšiu odbornú činnosť vysokoškolského učiteľa na FM UK v Bratislave. V rokoch 2010, 2011 a 2017 získal ocenenie rektora UK v Bratislave za vedenie vynikajúcich diplomových prác. V roku 2012 bol Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) zaradený medzi špičkových a nadpriemerných vedeckých pracovníkov na Univerzite Komenského za spoločenské a humanitné vedy v odbore ekonómia.

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr., PhDr., PhD.)

Competitive Intelligence

Business Intelligence

Modely hodnotenia vyspelosti projektového manažmentu

Manažment intelektuálneho kapitálu

Zdroje inovatívnosti malých a stredných podnikov