Strategické myslenie a stratégia

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, povinný predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- objasniť podstatu strategického myslenia, jeho charakteristické črty a špecifiká. Zdôrazniť význam a dôležitosť rozvíjania strategického myslenia manažérov a jeho uplatňovania v manažmente.

- poukázať na strategické myslenie stratégov minulosti a ich odkaz pre súčasnosť. Naznačiť v čom spočíva tajomstvo strategického myslenia a potrebu jeho rozvíjania a uplatňovania v manažmente.

-predstaviť ľudské myslenie ako proces z pohľadu rôznych vedných disciplín – neurovedy, psychológie a filozofie. Poukázať na rôzne druhy, typy a spôsoby ľudského myslenia.

-hľadať možnosti rozvíjania a zdokonaľovania strategického myslenia pri tvorbe a implementácii stratégie v rámci strategického manažmentu.