Manažment logistických procesov

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 3. ročník, výberový predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- predmet syntetizuje poznatky z oblasti logistiky a procesného manažmentu. Cieľom je sprostredkovať vedomosti o konceptoch používaných pri analýze a optimalizácii logistických procesov. Na základe získaných vedomostí by mali poslucháči vedieť aplikovať prebraté metódy pri riešení úloh v praxi.