Operačný manažment

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 3. ročník, povinný predmet, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- získanie základných poznatkov a základného prehľadu o jednotlivých témach prináležiacich disciplíne Operačný manažment. Objektom poznávania sú tak organizácie výrobného charakteru ako aj organizácie poskytujúce služby. Základným obsahom predmetu je efektívne riadenie transformačných procesov, činností a operácií a zhodnocovanie zdrojov určených k zabezpečeniu produkcie finálnych produktov.