Projektový manažment

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 3. ročník, povinný predmet, zimný semester

 

Cieľ predmetu:

- oboznámiť poslucháčov s problematikou a špecifikami manažmentu projektov. Absolvovaním tohto predmetu poslucháči spoznajú všeobecné zákonitosti jednotlivých štandardizovaných procesov (projektových fáz), naučia sa plánovať aktivity, náklady a riziká v projektoch, naučia sa monitorovať a kontrolovať priebeh projektov. Vzhľadom na súčasné trendy v manažmente sa poslucháči oboznámia s aktuálnymi aplikáciami projektového manažmentu a využitím softvérových produktov pri manažovaní projektov.