Podnikanie

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 3. ročník, povinný predmet, zimný semester

 

Cieľ predmetu:

- oboznámiť študentov s podstatou podnikania, jeho dôležitosťou a úlohou. Rozvíjať podnikateľské myslenie a charakteristiky, poukázať na ich dôležitosť nielen v podnikaní. Rozvíjať schopnosti vyhľadávať príležitosti a nápady, dolaďovať ich a formulovať do podoby podnikateľských modelov. Naučiť základné techniky podnikateľského plánovania a precvičiť ich na konkrétnych príkladoch. Pochopiť celkové súvislosti fungovania a riadenia podniku. Oboznámiť s praktickými náležitosťami štartu podnikania.