Podnikanie malých podnikov

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 2. ročník, výberový predmet, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- formovať a rozvíjať základné poznatky o manažérskej ekonomike, ktoré patria do základnej vedomostnej výbavy manažérov na všetkých úrovniach manažmentu podniku. Predmet poskytuje študentom vedomosti v oblasti ekonomiky podniku vo väzbe na ostatné podnikové činnosti a procesy, ako aj z pohľadu pôsobenia externého prostredia. Predmet tak vytvára východiskovú vedomostnú základňu pre nadväzujúce predmety v oblasti ekonómie, podnikania a manažmentu. Počas štúdia študenti nadobudnú prehľad o základných ekonomických procesoch organizácie.