prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Stručná charakteristika

Je profesorom na Katedre stratégie a podnikania. V rámci svojej vedeckej aktivity aktuálne je a v minulosti bol vedúcim riešiteľských tímov viacerých projektov VEGA, prípadne projektov pre manažérsku prax. Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oblasť stratégie a strategického manažmentu firiem. Je autorom viac ako 140 publikácií a na jeho práce je zaregistrovaných viac ako 290 citácií. Pedagogicky pôsobí v predmetoch Strategický manažment a Stratégia a Strategické myslenie.

 

Prehľad pôsobenia v praxi:

- Nafta š.p.  Gbely - útvar organizácie a techniky riadenia

- Výskumný ústav technicko-ekonomický chemického priemyslu v Bratislave

- participácia na viacerých projektoch pre podniky (v rámci spolupráce vysokej školy s hospodárskou praxou)

- Chirana-Prema a.s. Stará Turá - riaditeľ pre stratégiu a člen predstavenstva

- externý konzultant a lektor pre viaceré spoločnosti v oblasti strategického manažmentu

 

Veda a výskum

Prehľad pôsobenia na projektoch:

2011 - 2013 VEGA MŠ SR č. 1/0920/11 „Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku“,

2006 - 2008 VEGA MŠ SR č. 1/3788/06 „Aktivizácia stratégie a strategického manažmentu v prospech zvyšovania výkonnosti podnikov v SR“.

2006 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120156 „Pilotný projekt budovania e-learningu na Fakulte managementu"

2006 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120249 „Projekt aktivizácie podnikateľských a manažérskych zručností“.

 

Pedagogická činnosť

Strategické myslenie - 4 ročník magisterského štúdia

Strategický manažment – 5 ročník magisterského štúdia

 

Vybrané publikácie

Papula, J.,Papulová, Z: Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. Bratislava : Iura Edition, 2012. 276 s.

Papula, J., Papulová, Z.: Strategické myslenie manažérov : Za tajomstvami strategického myslenia. Bratislava : Kartprint, 2010. 302 s.

Papulová, Z., Papula, J.: Approaches to Strategy : Experiences of Slovak enterprises. In : Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research, Melbourne : World Business Institute, 2013, s. 1 - 11

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr., PhDr., PhD.)

Procesy strategického manažmentu

Strategické myslenie

Budovanie konkurencieschopnosti podnikov