Projekt VEGA č. 1/0392/13

Názov

Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky počas ostatnej finančnej krízy a očakávania bazilejských regulácií

 

Stručná charakteristika

Projekt je zameraný na riešenie problematiky modelovania správania sa stakeholderov komerčnej banky v čase ostatnej finančnej krízy za účelom verifikácie naplnenia zámerov bazilejských regulátorov v časti Pilier 3 – Trhová disciplína. Cieľom projektu je s využitím pokročilých metód web log miningu analyzovať záujem účastníkov trhu o povinne zverejňované finančné informácie komerčnej banky, a zistiť, či sa naplnili očakávania zámerov Bazilej 2. Kroky potrebné na prípravu a modelovanie dát získaných z webových stránok špecifickej domény bankovníctva budú zovšeobecnené pre potreby podobných web miningových projektov. Výstupom projektu bude overenie predpokladov súvisiacich so zámermi Bazilej 3 metódami web log miningu a formulovanie odporúčaní pre možnú redukciu povinne zverejňovaných informácií v rámci Bazilej 2 a 3.

 

Členovia

Vedúci projektu: doc. RNDr. Michal Munk, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulta prírodných vied.

Zástupca vedúceho: doc. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA

 

Projektový tím:

Doc.RNDr. Michal Munk, PhD.

Pilková Anna, doc. Ing., PhD., MBA

Šlahor Ľudomír, prof. RNDr., CSc.

Stachová Paulína, PhDr., PhD.

Švec Peter, PaedDr., PhD.

Drlík Martin, Mgr., PhD.

Kapusta Jozef, PaedDr., PhD.

Vrábelová Marta, doc. RNDr., CSc.

Mikulecký Peter, prof. RNDr., PhD.

Mgr. Janáč Ján , PhD.

PhDr.Ing. Žvachová Natália, PhD.

Mgr. Medo Michal

 

Trvanie

január 2013 – december 2015