Úvod do logistiky

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 2. a 3. ročník, výberový predmet, zimný semester

 

Cieľ predmetu:

- vysvetliť úlohu logistiky v podniku a oboznámiť poslucháčov so základnými metódami a konceptmi riadenia materiálových tokov. Štrukturálny rámec tvorí procesne orientované členenie na obstarávaciu, výrobnú a distribučnú logistiku. Predmet objasňuje tiež otázky začlenenia logistiky do organizačných štruktúr podniku a poukazuje na potenciál a formy outsourcingu logistických procesov.