Podpora malého a stredného podnikania

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 2. ročník, výberový predmet, zimný semester

 

Cieľ predmetu:

- priblížiť rôzne formy podpory malých a stredných podnikov. Charakterizovať formy finančnej a nefinančnej podpory podnikateľov. Vymedziť kategóriu malých a stredných podnikov. Poukázať na význam a postavenie malých a stredných podnikov v ekonomike. Zdôrazniť špecifiká podnikania malých a stredných podnikov.