Procesný manažment

 

 

Autori

Zuzana Papulová - Ján Papula - Andrea Oborilová

 

Vydavateľstvo:   KARTPRINT

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2014

 

Anotácia

 

Publikácia sa zo začiatku zaoberá históriou a formo-vaním klasického prístupuv manažmente, kriticky zhodnocuje jeho nedostatky pre súčasnú prax a popi-suje vývojové etapy až po súčasnosť a nové trendy v procesnom manažmente. Druhá časť publikácie je venovaná praxi procesného manažmentu s dôrazom na prístupy modelovania a analýzy procesov. V tejto fáze sú navrhované prístupy a postupy uplatniteľné pri manažmente procesov. Samostatnou časťou je charakteristika spôsobu implementácie a aplikovania procesného manažmentu v organizáciách. V tejto časti sú spracované viaceré poznatky, týkajúce sa postupu, ale i predpokladov k úspešnej implementácii procesného manažmentu. Obzvlášť sú vyzdvihnuté kritické oblasti aplikovania procesného manažmentu. Posledná časť prináša prehľad mnohých manažérskych koncepcií a metód, ktoré sú založené na procesnom prístupe.