Podnikanie na Slovensku

 

 

 

Autori

Anna Pilková - Zuzana Kovačičová - Marian Holienka - Ján Rehák 

 

 

Vydavateľstvo:   Univerzita Komenského v Bratislave,  

                          Fakulta managementu

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2012

 

 

Anotácia

 

Cieľom publikácie je prezentovať vývoj názorov na podnikanie a špeciálne sa venovať možnosti komplexného merania dynamiky podnikania a hodnotenia podnikateľského prostredia. Jej základom je skúmanie podnikateľského správania sa jednotlivcov, ich postojov k podnikaniu, aktivít a ašpirácií, ako aj názorov expertov na danú problematiku. Zároveň je cieľom na základe empirických výsledkov vyplývajúcich z modelu skúmania na Slovensku a ich medzinárodného porovnania formulovať závery, ktoré by boli vhodným východiskom ako pre tvorcov politík v oblasti podnikania, tak aj pre ďalšie vedecké bádanie.