Manažment v praxi

 

 

 

Autori

Anna Pilková - Paulína Stachová - Zuzana Búciová - Anna Lašáková - Ľudmila Mitková - Zuzana Papulová - Michaela Poláková - Martin Vozár - Marian Holienka - Matej Meško - Andrea Oborilová - Katarína Verčimáková

 

Vydavateľstvo:   OFPRINT JH

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2012

 

 

Anotácia

 

Publikácia prináša prípadové štúdie z reálnych slovenských podnikov, popisujúce situácie a dilemy, v ktorých sa ocitli slovenskí manaţéri. Hlavným cieľom kaţdej prípadovej štúdie je priblíţiť strategické a riadiace procesy z praxe, preniesť ich do posluchární k študentom ako podklad na diskusiu a podrobnejšiu analýzu, a tým prispieť k skvalitneniu vzdelávania v oblasti manaţmentu.