Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Stručná charakteristika

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. je odborným asistentom na Katedre stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje logistike a manažmentu inovácií. Niekoľko rokov pracoval v oblasti projektovania logistických a výrobných systémov v priemyselných podnikoch na Slovensku a v zahraničí. Je absolventom Vysokej školy technickej v Košiciach a postgraduálneho štúdia na Spolkovej vysokej škole technickej v Zürichu. Doktorandské štúdium absolvoval na Univerzite St. Gallen.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- Logistická stratégia a manažment dodávateľských reťazcov

- Logistika ako faktor tvorby konkurenčnej výhody

- Manažment inovácií a stratégia otvorených inovácií

- Manažment logistických a priemyselných služieb

 

Prehľad pôsobenia na projektoch

2018 - 2021 APVV-17-0656 „Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“

VEGA 1/0920/11, Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku

 

Pedagogická činnosť

Úvod do logistiky (bakalársky stupeň)

Logistika (bakalársky stupeň)

Manažment logistických procesov (bakalársky stupeň)

Stratégia logistiky (magisterský stupeň)

Manažment inovácií a zmien (magisterský stupeň)

 

Vybrané publikácie

HUĽVEJ, Jaroslav. Industrializovaný informačný manažment. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach (CD-ROM). 14. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.11.2011, Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6.

 

HUĽVEJ, Jaroslav. Integrovaný vývoj produktov. In Rozvoj manažmentu v teórii a praxi, Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-554-0294-9. s. 104-108.

 

HUĽVEJ, Jaroslav. Spojenie stratégie a operatívnej úrovne riadenia v procesnom manažmente. In Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi, Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8070-966-2. s. 55-61.

 

HUĽVEJ, Jaroslav. Integrierte Entwicklung von IT-Dienstleistungen : Ein Konzept auf Basis des industrie-betrieblichen Ansatzes des Simultaneous Engineering : Dissertation. Universität St. Gallen : St. Gallen, 2008. 235 s.

 

HUĽVEJ, Jaroslav – FRIEDLI, Thomas – FLEISCH, Elgar. Analogien und Unterschiede zwischen der industriellen Fertigung und der IT-Produktion. In Informationsmanagement : Konzepte und Strategien für die Praxis, Heidelberg : dpunkt Verlag, 2004. ISBN 3-89864-278-X. s. 179-190.

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr.)

Tvorba a implementácia logistickej stratégie

Manažment vzťahov s dodávateľmi

Zásobovacia, výrobná a distribučná logistika podniku

Manažment logistických podnikov

Manažment inovácií vo výrobných podnikoch a v sektore služieb