Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Stručná charakteristika

Lucia Kohnová ukončila magisterské štúdium na Fakulte managementu v odbore strategický manažment v roku 2012. Ďalej pokračovala ako študentka doktorandského štúdia na katedre stratégie a podnikania v rámci ktorého  sa venovala výskumu v oblasti intelektuálneho kapitálu a inovatívnosti malých a stredných podnikov. V odbornej oblasti sa ďalej zaoberá systémom manažmentu Balanced scorecard, projektovému manažmentu a manažmentu času a ich aplikácii v podnikoch pôsobiacich na Slovensku. V rámci výučby je vedie cvičenia z projektového manažmentu a controllingu pre bakalársky stupeň.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- inovatívnosť a zdroje inovatívnosti malých a stredných podnikov

- inovácie, otvorené inovácie

- metodika balanced scorecard

- intelektuálny kapitál

 

Prehľad pôsobenia na projektoch:

2018 - 2021 APVV-17-0656 „Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“

2013 - 2015 ESF, ITMS kód 26110230110 „Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe“,

                                                                                      na Prešovskej univerzite v Prešove

 

Publikačná činnosť:

Lucia Kohnová: Analysis of specific open innovation components based on perception among Slovak companies, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research Vol. 4, Iss. 2 (2014), s. 14-17

Lucia Kohnová: Dôležitosť manažmentu ideí v kontexte otvorených inovácií, Trendy v podnikání 2014 Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014.

Ján Rehák, Lucia Kohnová, Kovačičová Zuzana: Inkluzivita podnikania znevýhodnených skupín obyvateľsta v Európe, Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti Bratislava : Ekonóm, 2014. S. 105-118

Jana Volná, Lucia Kohnova: Intelectual capital of the organization as the source of its innovation activity, Comenius management review Roč. 8, č. 1 (2014), s. 5-14

Lucia Kohnová: Intelektuálny kapitál a metóda BSC, podobnosti a rozdiely alebo ideálne spojenie? Trendy v podnikání 2013 Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013.

Lucia Kohnová: Využívanie systému manažmentu výkonnosti balanced scorecard na Slovesnku, Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2013. S. 157-164

 

 

Pedagogická činnosť

- projektový manažment (Bc. stupeň)

- manažment projektov (Mgr. stupeň)

- strategický controlling (Mgr. stupeň)

- vízia a tvorivosť (Bc. stupeň)

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc.)

- Inovácie v malých a stredných podnikoch

- Otvorené inovácie

- Manažment času

- Projektový manažment