Mgr. Jana Volná, PhD.

Stručná charakteristika

Som absolventkou PhD. štúdia na katedre od roku 2009. Vo svojej dizertačnej práci som sa venovala výskumu manažmentu intelektuálneho

kapitálu v slovenských podnikoch. Okrem toho že zhodnocujem situáciu na Slovensku, podávam aj pohľad na teoretické východiská

konceptu manažmentu intelektuálneho kapitálu predovšetkým s prepojením na inovačnú aktivitu firmy, jej trvaloudržateľnosť v

konkurenčnom prostredí a pojem znalostná ekonomika. V zimnom semestri vediem cvičenia pre predmety Projektový manažment (3.

ročník) a Manažment projektov (5. ročník špecializácia Strategický manažment).

Okrem pôsobenia na fakulte sa aktívne venujem rozvoju vlastnej inovatívnej firmy zameranej na vzdelávanie a rozvoj kreatívnych, technických a IT zručností u detí (GURI KID).

 

 

Veda a výskum

Oblasťou môjho výskumu je predovšetkým Intelektuálny kapitál a jeho manažment, či už z pohľadu komerčnej firmy, organizácie

verejného sektora, organizácie tretieho sektora, z pohľadu regiónu či národa, alebo z pohľadu jednotlivca - človeka riadiaceho si svoj

život a kariéru.

Od roku 2013 participujem na projekte LLP č. 13310 0402 - projekt získaný a manažovaný Centire, s.r.o. „Leverage knowledge for sustainable innovation and growth", ktorý je realizovaný v partnerstve s Kosice IT Valley, Wissenskapital ZFI/ECI GmbH, FH JOANNEUM Gasellschaft mbH.

V rokoch 2011 až 2013 som spolupracovala na projekte Vega 1/0920/11 s názvom Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku.

 

Pedagogická činnosť

- Projektový manažment (Bc stupeň)

- Controlling (Bc stupeň)

- Kreativita a kreatívne techniky (Bc stupeň)

- Manažment projektov (Mgr stupeň)

- Intelektuálny kapitál a inovácie v dynamickom podnikaní (Mgr stupeň)

 

Vybrané publikácie

Papula, J. - Volná, J.: Descriptive Analysis of Intellectual Capital Concept Implementation within Slovak Companies. In Driving the

Economy through Innovation and Entrepreneurship: Emerging Agenda for Technology Management. SPRINGER INDIA, 2012. DOI

10.1007/978-81-322-0746-7_38, s. 485-93.

Papula, J. - Volná, J.: A Content Analysis of Intellectual Capital Reporting within Slovak Companies. In Proceedings of the European

Conference on Intellectual Capital. Helsinki, Academic Publishing International, 2012, s. 363-370.

Papula, J. - Volná, J.: Analysis of intellectual capital reporting within annual reports of companies in Slovakia. In Comenius

Management Review 1/2011. KARTPRINT: Bratislava, 2011. ISSN 1337-6721, s. 57-69

Papula, J. - Volná, J.: Intellectual capital as value adding element in knowledge management. In Knowledge as Business

Opportunity. Zborník z konfernecie z International School for Social and Business Studies. Celie, 2011, s. 497-504.

Sedlák, B. - Volná, J.: Pozícia konceptu intelektuálneho kapitálu pri budovaní trvalo udržateľnej konkurenčnej výhody pre organizáciu.

In Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. Zborník z konferencie doktorandov FM UK. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-

88870-93-7, s. 205-209.

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr.)

- Intelektuálny kapitál a jeho manažment

- Trvaloudržateľnosť

- Inovácie a inovačná aktivita

- Inovačný ekosystém