Mgr. Marian Holienka, PhD.

Stručná charakteristika

Mgr. Marian Holienka, PhD. pôsobí na KSP ako odborný asistent od ukončenia doktorandského štúdia v roku 2013. V rámci výskumných aktivít sa zameriava na problematiku podnikania a malých a stredných podnikov. Od začiatku realizácie v roku 2010 je členom projektového tímu Global Entrepreneurship Monitor. Je členom tímu VEGA a bol riešiteľom dvoch vlastných projektov podporených Grantom UK. Dva roky (2011 až 2012) viedol Poradenské a rozvojové centrum (PRC). Vyučuje povinné predmety Podnikanie a Controlling, ako aj viaceré voliteľné predmety súvisiace s podnikaním.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- Podnikanie

- Podnikateľské vzdelávanie

- Podnikateľské prostredie

- Reštart podnikania

- Malé a stredné podniky

- Výkonnosť

 

Prehľad pôsobenia na projektoch 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) - link (http://www.fm.uniba.sk/index.php?id=2555)

Determinanty strategickej výkonnosti MSP z oblasti stratégie (podporený Grantom UK č. UK/375/2012)

Model integrovaného prístupu k hodnoteniu strategickej výkonnosti malých a stredných podnikov (podporený Grantom UK č. UK/278/2011)

Projekt tvorby prípadových štúdií na FMUK

New European Champions (NEC) Project - link (http://www.efer.eu/res/index.htm)

 

Pedagogická činnosť

Podnikanie (Bc. stupeň)

Controlling (Bc. stupeň)

Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch (Mgr. stupeň)

Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch (Bc. stupeň)

 

Vybrané publikácie

knižné publikácie:

Pilková, A. a kol. Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta managementu, 2012. 207 s. ISBN 978-80-223-2823-4

Pilková, A. a kol. Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. Bratislava : Ofprint JH, 2012. ISBN 978-80-89037-30-8.

 

ďalšie vybrané publikácie:

Pilková, A., Holienka, M., Munk, M.: Key business restart drivers in Slovakia. In Acta Universitatis Agriculturae et

Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516, vol. 61, no. 7, pp. 2617-2622.

Holienka, M. Specific financial performance measures for micro-businesses. In Comenius Management Review. ISSN 1337-6721, 2012, vol. 6, no. 1, p. 21-38.

Pilková, A., Holienka, M., Rehák, J. Reštart podnikania na Slovensku : pohľad GEM 2011. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava : Ekonóm, 2012. IS

Holienka, M. Evaluation of entrepreneurial environment in Slovakia: comparison of selected initiatives. In Comenius Management Review.

ISSN 1337-6721, vol. 7, no. 1, pp. 31-45BN 978-80-225-3427-7. p. 401-406.

Holienka, M., Jeger, M. Comparison of entrepreneurial dynamics and business environment in Slovakia and Croatia. In Manažment v teórií a praxi. Bratislava :  Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3351-1. p. 116-126.

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr.)

Podnikanie

Podnikateľské prostredia

Malé a stredné podniky