Mgr. Miloš Mrva, PhD.

Stručná charakteristika

Odborný asistent na katedre stratégie a podnikania. Zaoberá sa výučbou predmetov súvisiacich s podnikaním a manažérskym rozhodovaním. Spoluzakladateľ Poradenského a rozvojového centra, ktoré pôsobí na Fakulte managementu UK od roku 2005.Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa zaoberá podnikaním a podporou podnikania malých a stredných podnikov, špecifikami Start-up podnikov ako aj vybranými aspektmi regionálneho rozvoja na Slovensku.

 

Má bohaté skúsenosti aj z pôsobenia v praxi, na pozíciách:

- Branch Director pre M&P, s.r.o.  (CAD/CAM Autodesk software)

      - zodpovednosť: rozvoj nových produktov a obchodných príležitostí; plánovanie a vyhodnocovanie plnenia cieľov

- Sales Director pre Trenkwalder Innovations, s.r.o.

      - zodpovednosť: manažovanie a rozvoj predajno-marketingového tímu; rozvoj portfólia služieb; plánovanie a controlling

- konzultant a mentor pri zakladaní a rozvoji podnikaní začínajúcich a rozvíjajúcich sa firiem

 

Veda a výskum

Člen riešiteľského tímu: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou. - grant KEGA č. 012UK-4/2011. Vedúci projektu: doc. Ing. René Pawera, CSc. Grant sa realizuje v období 2011-2013.

 

Pedagogická činnosť

Bakalársky stupeň:

- Podnikanie

- Podpora malého a stredného podnikania

- Podnikanie malých podnikov

 

Magisterský stupeň:

- Manažérske rozhodovanie

 

Ďalšie aktivity:

- Učiteľská stáž na Kazimieras Simonavicius University vo Vilniuse, Litva, ktorú si vyžiadala pozývajúca strana. 12. - 17.3.2013. Témy prednášok: Špecifiká podnikateľského prostredia na Slovensku, Podpora malých a stredných podnikov na Slovensku.

 

Vybrané publikácie

MRVA, M.: Poradenské a rozvojové centrum ako nástroj podpory vzniku inovatívnych technologických firiem. In: Zborník z medzinárodnej odbornej konferencie - Podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poradenských centier a inkubátorov. Bratislava 2007, ISBN: 978-80-968631-7-4, s.21 – 24.

MRVA, M.: Key Factors of Regional Competitiveness in Slovakia. In: Zborník z konferencie v Novom Smokovci, 2007.  ISBN: 978-80-8073-957-7, s. 764 – 767.

MRVA, M. : Strategické riadenie konkurenčných výhod a výkonnosti regiónu. In: Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí. Bratislava : Kartprint, 2007. ISBN: ISBN 978-80-88870-71-5.

MRVA, M. , SMOLKOVÁ, E. : CLUSTER AS FORM OF STRATEGIC PARTNERSHIP AND EXAMPLES OF SUCCESSFUL CLUSTERS IN SLOVAKIA. In: Comenius Management Review, 1/2012 - December 2012, ISSN 1337-6721, s. 51 – 59.

MRVA, M. , GÁL, P. , MEŠKO, M. : Heuristics, biases and traps in managerial decision making - International Scientific Conference Enterprise and competitive environment - 7.3.- 8.3.2013 Brno

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr.)

- Podnikanie malých a stredných podnikov - vybrané témy a problémy

- Podpora malých a stredných podnikov, inkubátory, poradenské a coworkingové centrá

- Start-up podniky- vybrané témy a problémy

- Rozhodovacie procesy v podnikoch - vybrané témy a problémy

- Regionálny rozvoj na Slovensku - vybrané témy a problémy