Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Stručná charakteristika

Andrea Gažová (rod. Oborilová) ukončila na Fakulte managementu v roku 2008 bakalárske štúdium v odbore manažment a následne pokračovala na magisterskom stupni štúdia na špecializácii Strategický manažment. Po úspešnom ukončení v roku 2010 pokračovala na doktorandskom štúdiu, v rámci ktorého sa venovala výskumu aplikácie procesného manažmentu (BPM). V odbornej oblasti sa zaoberá problematikou zavádzania procesného manažmentu v slovenských podnikoch a postojmi manažérov k jeho aplikácii. V praktickej oblasti sa venovala dva roky lektorskej činnosti pre poradenskú spoločnosť v rámci procesného riadenia, nástrojov a softvérovej podpory zameranej na cestovný ruch. Doktorandské štúdium úspešne ukončila v roku 2014 a následne pokračuje na katedre Stratégie a podnikania ako odborný asistent.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- aplikácia procesného riadenia do podnikov

- identifikácia, mapovanie a analýza procesov

- procesný manažment ako manažment zmeny

- zvyšovanie efektívnosti podnikových procesov

- stratégia ako kľúčový faktor úspešnosti

 

Prehľad pôsobenia na projektoch:

2018 - 2021 APVV-17-0656 „Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“

2015 - Využitie koncepcií a metód založených na procesnom prístupe s cieľom zvyšovania efektívnosti podnikových procesov (podporený

             Grantom UK, č. UK/513/2015)

2013 - 2015 ESF, ITMS kód 26110230110 „Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe“,

                                                                            na Prešovskej univerzite v Prešove

2011 - 2013 VEGA MŠ SR č. 1/0920/11 „Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku“

2011 - Výskum postojov slovenských priemyselných podnikov k aplikovaniu procesného manažmentu (podporený

             Grantom UK, č. UK/526/2011)

 

Pedagogická činnosť

Strategický manažment – 5.ročník magisterského štúdia

Procesný manažment – 4.ročník magisterského štúdia

Controlling - zahraniční študenti

 

Vybrané publikácie

Papulová, Z, Papula, J, Oborilová, A.: Procesný manažment. Ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. 1.vyd. Kartprint: Bratislava, 2014.

Oborilová, A. - Papulová, Z.: Business process management and its implementation in Slovak enterprises. In Regional economic resilience through innovation and enterprise. Proceedings of the 6th International Conference For Entrepreneurship Innovation and Regional Development, ICEIRD Istanbul: 2013. s. 808-816 ISBN 978-9944-380-09-6

Oborilová, A. - Papula, J. : Emerging economies & internationalization of firms. In Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Montclair : Montclair State University, 2011. ISBN 978-0-9837898-1-9

Oborilová, A.: Procesné riadenie vo sfére cestovného ruchu na Slovensku. In Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 245-253 [CD-ROM] ISBN 978-80-223-3351-1

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr.)

- Aplikácia procesného manažmentu v podnikoch

- Procesný manažment ako manažment zmeny

- Identifikácia a mapovanie podnikových procesov v podnikoch

- Zvyšovanie efektívnosti procesov a zameranie na výkonnosť podnikov

- Uplatňovanie stratégie a strategických analýz vo firmách

- Význam strategického manažmentu