doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Stručná charakteristika

Doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA je mimoriadna profesorka a vedúca Katedry stratégie a podnikania Fakulty managementu UK v Bratislave. Je členkou expertnej skupiny OECD a EK pre oblasť podnikania, členkou dozornej rady SZRB. V akademickej oblasti je členkou Vedeckej rady Fakulty managementu, členkou  Academy of Management , ako aj členkou edičnej rady Journal of Global Entrepreneurship Research.  V roku 2009 sa vrátila späť na akademickú pôdu po 15-ročnom pôsobení vo vrcholových manažérskych funkciách v Poľnobanke a UniCreditbank Slovensko. V banke po jej prevzatí UniCredit Milan ako členka predstavenstva a námestníčka generálneho riaditeľa zodpovedala prevažne za oblasti riadenia rizík, finančného riadenia banky, ale aj logistiku. Aktívne  tiež participovala na projektoch súvisiacich s akvizíciou a fúziou  banky. Okrem zodpovedností za individuálne, ale aj portfóliové riziká  zodpovedala tiež za projekty implementácie regulácie Bazilej II a jej jednotlivých pilierov  do  strategického a operatívneho riadenia banky, ako aj čiastkové projekty z oblasti úverového, trhového, operačného rizika, ako aj ICAAP. Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (dnešná Ekonomická univerzita), kde získala aj PhD a  pedagogicky pôsobila na FERVO (dnešná Fakulta podnikového manažmentu) do roku 1994.  V rokoch 1991-1992 študovala na U.S. Business School in Praque, kde  získala MBA  z Rochester Institute of Technology (R.I.T. - USA). Následne v rokoch 1992-1993 pôsobila ako visiting schollar na R.I.T. a Simon School of Business University of Rochester (USA).

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- Podnikanie na Slovensku z hľadiska podnikateľských aktivít, postojov, ašpirácií jednotlivcov

- Intelektuálny kapitál a hodnotové riadenie firmy

- Regulácia v bankovníctve:Pilier 3 – Trhová disciplína v bankovníctve

 

Prehľad pôsobenia na projektoch 

- Globálny monitor podnikania – vedúca národného tímu Slovenska

- 1/0920/11 VEGA - Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku (riešiteľ))

- 1/0392/13- Modelovania správania sa stakeholderov v komerčnej banke počas ostatnej finančnej krízy a očakovanía bazilejských regulácii v oblasti Pillar3 - Trhová disciplína(zástupca vedúceho riešiteľa)

- 1/004/13 VEGA - Aktuálne trendy a metódy vo finančom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú statbilitu podniku (riešiteľ)

 

Pedagogická činnosť

Podnikanie – bakalárske štúdium

Rozvoj podnikateľských zručnosti v medzigeneračných tímoch – bakalári + študenti Univerzity 3.veku

Hodnotové riadenie firmy  - magisterské štúdium

Riadenie rizík I, a II – magisterské štúdium

Rozvoj podnikateľských zručnosti v interdisciplinárnych tímoch – magisterské štúdium

Strategické riad. e a financ. new ventures – magisterské štúdium

Analýza kreditných/trhových rizík – magisterské štúdium

 

Vybrané publikácie

1. Pilková a kol.: Podnikanie na Slovensku: vysoká aktivita , nízke rozvojové ašpirácie.  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 2012. ISBN 978-80-223-2823-4.

2. Kolektív: Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. - 1. vyd. - Bratislava : Ofprint JH, 2012. - 177 s. ISBN 978-80-89037-30-8

3. Pilková, Anna 50% - Pätoprstý, Viliam 50%: Deepening financial Intermediation in the New Europe : The role of banksIn: Financial Intermediation in the New Europe : Banks, Markets and Regulation in EU Accession Countries. - Cheltenham : Edward Elgar, 2004. - S. 28-55. - ISBN 1-84376-949-2

4.Munk,M. Pilková,A., Kapusta,J., Švec,P., Drlík,M.: Pillar 3 and Modelling of Stakeholders´Behaviour at the Commercial Bank Website during the Recent Financial Crisis. Procedia Computer Science Volume 18, 2013, Pages 1747–1756; 2013 International Conference on Computational Science

5. Pilková, Anna ,Králik, Peter. ICAAP - challenges and opportunities for Slovak commercial banks. In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 1304-1313. - ISBN 978-0-9837898-2-6 [Proceedings of the 12th international conference of the society for global business and economic development. Singapore, 21.-23.7.2011]

6. Pilková, Anna - Rehák, Ján :Globálny monitor podnikania (GEM) a globálny index podnikania a rozvoja (GEM) v kontexte Slovenskej republiky

In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 164-180 ISSN -3347-4 [Horizonty podnikateľského prostredia. Medzinárodné interdisciplinárne vedecké kolokvium. Bratislava, 17.12.2012]

7. Papula, J., Voľná,J. Pilková, A., Huľvej,J.: Analysis of Awareness and Priorities Focused on Intellectual Capital among Slovak Companies. In: Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management. Kaunas University of Technology, Lithuania, 2013.

8. Pilková, Anna - Holienka, Marian - Rehák, Ján : Reštart podnikania na Slovensku : pohľad GEM 2011 In: Aktuálne problémy podnikovej sféry. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - S. 401-406. - ISBN 978-80-225-3427-7

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr., PhDr., PhD.)

- Podnikanie, inkluzivita v podnikaní, podnikanie mladých, podnikanie žien, podnikanie seniorov

- Financovanie malých a stredných firiem

- Strategické riadenie hodnoty firmy

- Hodnota firmy a intelektuálny kapitál

- Riadenie rizík finančných a nefinančných inštitúcií

- Regulácie bankových sektorov (Bazilejské dohody)

- Riadenie komerčných bánk – rizikový prístup