štúdium

odbor Manažment

Magisterské

štúdium  

odbor Manažment

PROGRAM

Katedra stratégie a podnikania zabezpečuje v prvom stupni štúdia pedagogický proces v predmetoch:

1. Podnikanie

2. Manažérska ekonomika

3. Projektový manažment

4. Operačný manažment

5. Controlling

6. Logistika

V druhom stupni magisterského štúdia zabezpečuje Katedra stratégie a podnikania povinné predmety študijného odboru Manažment:

1. Manažérske rozhodovanie

2. Strategický manažment

3. Manažment projektov

Odkazy

O katedre

Katedra stratégie a podnikania je jednou z piatich katedier Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikla zásluhou prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD., ktorý ako prvý vedúci viedol katedru až do júna 2013. Od 16. júna 2013 je vedúcou Katedry prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA.

Ako z názvu katedry vyplýva, základná pedagogická i výskumná orientácia smeruje do dvoch vedných disciplín: strategický manažment a podnikanie, ktoré sú dnes považované za kľúčové oblasti moderného manažmentu a ekonómie. Rozvoj týchto oblastí v súčasnosti na katedre zabezpečuje vysokokvalifikovaný tím interných členov katedry. Významnou, najmä výskumnou podporou tímu katedry sú aj interní doktorandi. Tím katedry participuje na viacerých výskumných projektoch doma a v zahraničí (bližšie viď. časť Výskum), a svojou expertízou a poradenstvom jeho členovia pôsobia jednak vo viacerých domácich i zahraničných inštitúciách a prezentujú výsledky na domácich a zahraničných konferenciách (bližšie viď. časti Členovia katedry a  Publikácie).  Cez tieto výskumné, expertízne a poradenské aktivity sú členovia katedry v neustálom kontakte s aktuálnym dianím v problematike strategického manažmentu ako aj podnikania čo im umožňuje priebežne aktualizovať a odovzdávať tieto poznatky študentom, jednak priamo, ako aj prizývaním odborníkov z praxe na prezentácie v rámci výučby na všetkých stupňoch štúdia.

Bakalárske

Katedra stratégie a podnikania je gestorujúcou katedrou bloku Strategický manažment.

KSP © 2013-2018  |    

manažment  

blok štúdia

Strategický

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

created by Zuzana Papulová

Fakulta managementu

Univerzita Komenského

v Bratislave

Katedra stratégie a podnikania

Bloky štúdia

od KSP

Strategický

manažment

Podnikanie

Podnikanie

BC

MGR