Projekt VEGA č. 1/0920/11

Názov

Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku

 

Stručná charakteristika

Projekt reaguje na aktuálne otázky manažmentu podnikov súvisiace s budovaním a udržiavaním konkurenčných výhod, ako aj na vzrastajúci záujem o merateľnosť znalosti a vyhodnocovanie znalostných aktivít v súvislosti s podnikovými cieľmi. Intelektuálny kapitál je práve tým konceptom, ktorý kvantifikuje znalosti, schopnosti, vzťahy, procesy, inovácie a iné zložky nehmotných aktív, a umožňuje tak účelne budovať perspektívu konkurencieschopnosti priamo v zmysle vymedzenej stratégie.

 

Podstatou intelektuálneho kapitálu je tvorba hodnôt, ktorú možno chápať ako komplex nehmotného vlastníctva, znalostí, schopností, procesov, aplikovaných skúseností a technológií využívaných v organizácií na zabezpečenie konkurenčnej výhody firmy na trhu.

 

Cieľom projektu je skúmať štruktúru intelektuálneho kapitálu, a jeho vplyvu na trhovú hodnotu organizácie, ako aj previazanie konceptu intelektuálneho kapitálu na existujúce systémy strategického riadenia výkonnosti podniku.

 

Členovia

Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Členovia tímu:

Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

doc. Ing. MIlan Fekete, PhD.

Mgr. Peter Gál, PhD.

Ing. Miriam Marčišová, PhD.

Mgr. Jana Volná

Ing. Branislav Sedlák, PhD.

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Mgr. Matej Meško

Mgr. Andrea Oborilová

Mgr. Marian Holienka, PhD.

Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

 

Trvanie

január 2011 – december 2013